#197. STUDENTS - Tính điểm học sinh

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Điểm của học sinh một lớp có tính chất như sau:

 • Điểm số là một số nguyên từ 0 đến 100 ;
 • Điểm số nhỏ hơn 40 là bị trượt.

Thang điểm làm tròn được tính như sau:

 • Mốc thang điểm là một số nguyên chia hết cho 5\ (0; 5; 10; 15; 20,…) ;
 • Nếu khoảng cách điểm của học sinh với mốc thang điểm (đương nhiên là cao hơn điểm hs) < 3 thì điểm của học sinh được làm tròn thành mốc thang điểm.
 • Nếu điểm của hs < 38 điểm thì vĩnh viễn không được làm tròn và bị trượt.

Yêu cầu: Cho biết điểm của t học sinh. Bạn hãy tính điểm của học sinh sau khi làm tròn?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đâu chứa số nguyên dương t\ (1≤t≤60) là số lượng học sinh của lớp học;
 • t dòng tiếp theo, dòng thứ i là số nguyên x\ (0≤x≤100) là điểm số của học sinh i .

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i là điểm sau khi làm tròn của học sinh i .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
73
67
38
33
Dữ liệu ra:
75
67
40
33
Giải thích:
 • Hs 1 : Mốc 75 – 73 = 2 < 3 lên được làm tròn lên 75$;
 • Hs 2 : Mốc 70 – 67 = 3 , không nhỏ hơn 3 lên giữ nguyên;
 • Hs 3 : Mốc 40 – 38 = 2 < 3 lên được làm tròn lên 40 (đỗ vớt);
 • Hs 4 : Điểm 33 < 38 nên vĩnh viễn không được làm tròn.