#5036. DELSTR - Xóa xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho xâu ký tự s có độ dài n chỉ gồm các chữ cái Latinh ('A' đến 'Z' và 'a' đến 'z'), các ký tự được đánh chỉ số từ 1 đến n .

Hãy xóa khỏi xâu s các ký tự liên tiếp từ chỉ số l đến chỉ số r\ (1\le l \le r \le n) . Ghi ra xâu kết quả.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa xâu s có độ dài không quá 1000 ;
  • Dòng sau chứa hai số l, r .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa xâu kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

AbcdEfgh
2 5

Kết quả:

Afgh