#237. DISCOUNT - Khuyến mại

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Đến ngày giáng sinh và năm mới, rất nhiều cửa hàng có các chương trình khuyến mại để xả hàng cuối năm. Hệ thống các siêu thị BigC cũng tiến hành việc này. Trong đợt khuyến mại này, một người cứ mua 3 đồ sẽ được giảm giá là đồ có giá trị nhỏ nhất.

Ban lãnh đạo muốn bạn viết một chương trình xác định: nếu một người mua toàn bộ các sản phẩm của siêu thị mỗi loại một đơn vị thì người đó được giảm giá lớn nhất là bao nhiêu?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu ghi số N là số mặt hàng trong siêu thị (1 ≤ N ≤ 10^6) ;
  • Dòng tiếp theo ghi N số nguyên dương a_i\ (1≤a_i≤10^6) thể hiện giá của N mặt hàng trong siêu thị.

Dữ liệu ra:

  • Ghi một số duy nhất là giảm giá lớn nhất của một người nếu người đó mua toàn bộ các sản phẩm của siêu thị mỗi loại một đơn vị.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6
400 100 200 350 300 250
Dữ liệu ra:
400