Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
PRIMES01.in PRIMES01.out
PRIMES02.in PRIMES02.out
PRIMES03.in PRIMES03.out
PRIMES04.in PRIMES04.out
PRIMES05.in PRIMES05.out
PRIMES06.in PRIMES06.out
PRIMES07.in PRIMES07.out
PRIMES08.in PRIMES08.out
PRIMES09.in PRIMES09.out
PRIMES10.in PRIMES10.out
PRIMES11.in PRIMES11.out
PRIMES12.in PRIMES12.out
PRIMES13.in PRIMES13.out
PRIMES14.in PRIMES14.out
PRIMES15.in PRIMES15.out
PRIMES16.in PRIMES16.out
PRIMES17.in PRIMES17.out
PRIMES18.in PRIMES18.out
PRIMES19.in PRIMES19.out
PRIMES20.in PRIMES20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 570 K
PRIMES01.in 4 B
PRIMES01.out 47 B
PRIMES02.in 5 B
PRIMES02.out 87 B
PRIMES03.in 5 B
PRIMES03.out 219 B
PRIMES04.in 5 B
PRIMES04.out 283 B
PRIMES05.in 5 B
PRIMES05.out 323 B
PRIMES06.in 5 B
PRIMES06.out 359 B
PRIMES07.in 5 B
PRIMES07.out 459 B
PRIMES08.in 5 B
PRIMES08.out 491 B
PRIMES09.in 5 B
PRIMES09.out 551 B
PRIMES10.in 5 B
PRIMES10.out 619 B
PRIMES11.in 6 B
PRIMES11.out 6 K
PRIMES12.in 6 B
PRIMES12.out 5 K
PRIMES13.in 7 B
PRIMES13.out 7 K
PRIMES14.in 6 B
PRIMES14.out 3 K
PRIMES15.in 6 B
PRIMES15.out 4 K
PRIMES16.in 8 B
PRIMES16.out 504 K
PRIMES17.in 8 B
PRIMES17.out 523 K
PRIMES18.in 8 B
PRIMES18.out 525 K
PRIMES19.in 8 B
PRIMES19.out 481 K
PRIMES20.in 8 B
PRIMES20.out 520 K