#442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Xâu ký tự X được gọi là xâu con của xâu ký tự Y nếu ta có thể xoá đi một số ký tự trong xâu Y để được xâu X .

Cho biết hai xâu ký tự A B chỉ gồm các chữ cái latin và chữ số, hãy tìm xâu ký tự C có độ dài lớn nhất và là con của cả A B .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa xâu ký tự A ;
  • Dòng thứ hau chứa xâu ký tự B .

Dữ liệu ra:

  • Mộ dòng duy nhất chứa xâu C tìm được, nếu có nhiều xâu con chung có cùng độ dài (dài nhất) thì ghi ra một xâu bất kỳ thỏa mãn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
abc1def2ghi3
abcdefghi123
Dữ liệu ra:
abcdefghi3

Giới hạn:

  • Độ dài các xâu A, B không vượt quá 2000 .