Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#65299 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 50 ms 4840 K C++ / 1 K Ta Minh Kien 2021-12-18 16:22:16
#74985 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 51 ms 1404 K C++ 17 / 1 K Quốc Khánh 2022-02-22 9:03:49
#34851 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 58 ms 13408 K C++ / 1 K minh nguyen le 2021-04-15 15:01:37
#55660 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 61 ms 13372 K C++ 14 / 836 B hihihi1 2021-11-06 7:29:35
#29368 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 64 ms 13404 K C++ 17 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2021-03-03 15:46:12
#65380 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 65 ms 13512 K C++ 17 / 3 K Vũ Giang 2021-12-19 9:15:48
#19349 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 67 ms 13412 K C++ 14 / 840 B always tle 2020-12-05 9:49:27
#33117 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 68 ms 13372 K C++ 17 / 837 B Chùm CUỐI 2021-03-30 2:57:02
#58847 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 71 ms 15568 K C++ 17 (Clang) / 651 B Thái Trung Hiếu 2021-11-22 13:22:46
#66795 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 71 ms 13532 K C++ 17 / 1 K Trương Tuấn Tú 2021-12-29 14:05:57
#35960 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 73 ms 13492 K C++ 14 / 729 B Duong Thao 2021-04-27 8:18:02
#39352 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 74 ms 13392 K C++ 17 / 1 K Phạm Đức Anh 2021-06-21 2:39:35
#86279 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 88 ms 23996 K C++ 14 / 1 K Vo Nguyen Nhat Duy 2022-06-22 16:27:12
#35326 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 91 ms 13496 K C++ 14 / 859 B Con Vịt Kutee 2021-04-19 14:55:29
#7039 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 101 ms 16000 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2020-05-06 8:39:36
#35214 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 102 ms 16044 K C++ 17 / 755 B Nguyễn Minh Hoàng 2021-04-18 4:29:19
#51651 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 106 ms 15996 K C++ / 634 B Onii Chan 2021-10-17 13:06:06
#44549 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 116 ms 16000 K C++ 14 / 825 B Hà Hoàng Hiệp 2021-08-19 7:59:43
#31703 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 117 ms 16064 K Pascal / 1 K Khuyen Tran 2021-03-19 3:17:04
#32081 #442. DPSUBSTR2 – Xâu con chung dài nhất 2 Accepted 100 125 ms 16060 K Pascal / 1 K Lâm Khánh An 2021-03-22 15:00:12


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: