Tên đăng nhập

Kuaq1203

Họ và tên

Nguyễn Minh Quang

Email

quangforwork1203@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-01 3:56:18

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500