#627. DIVISIBLE

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 6

Một số nguyên không âm x được gọi là đẹp nếu như x chia hết cho một trong ba số sau: 4, 7 11 . Hãy đếm số lượng số đẹp x thỏa mãn L ≤ x ≤ R .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số T tương ứng với số lượng bộ test.
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa 2 số nguyên không âm tương ứng với L R .

Dữ liệu ra:

  • In ra T dòng, mỗi dòng chứa một số duy nhất tương ứng với số lượng số đẹp.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
1 10
11 15

Dữ liệu ra:

3
3
Giải thích
  • Trong test ví dụ đầu tiên, có ba số thỏa mãn là 4, 7 8 .
  • Trong test ví dụ thứ hai, có ba số thỏa mãn là 11, 12 14 .

Giới hạn:

Trong tất cả các test, T ≤ 20 .

  • Subtask \#1 (60\%): 0 ≤ L ≤ R ≤ 10^6 ;
  • Subtask \#2 (40\%): 0 ≤ L ≤ R ≤ 10^{12} .