Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#72249 #627. DIVISIBLE Accepted 100 21 ms 256 K C++ 11 (NOI) / 737 B nguyen khac thu 2022-02-10 14:34:29
#59551 #627. DIVISIBLE Accepted 100 22 ms 368 K C++ 11 / 640 B ThMinh 2021-11-25 14:03:38
#140143 #627. DIVISIBLE Accepted 100 23 ms 348 K C++ 11 / 566 B Trần Thị Thanh Tâm 2023-06-06 6:18:22
#57639 #627. DIVISIBLE Accepted 100 24 ms 376 K C++ 11 / 990 B hihihi1 2021-11-15 12:26:27
#138049 #627. DIVISIBLE Accepted 100 24 ms 360 K C++ 17 (Clang) / 737 B Fan Arsenal 2023-05-13 9:26:39
#98008 #627. DIVISIBLE Accepted 100 26 ms 384 K C++ 17 / 1 K Nguyen Quoc Ninh 2022-11-02 15:22:50
#97762 #627. DIVISIBLE Accepted 100 26 ms 384 K C++ 14 / 763 B abcd 2022-11-01 13:21:37
#58614 #627. DIVISIBLE Accepted 100 28 ms 340 K C++ / 475 B hekey 2021-11-21 2:42:21
#99623 #627. DIVISIBLE Accepted 100 30 ms 356 K C++ 17 / 417 B Trần Như Hoàng Phúc 2022-11-09 6:23:18
#97776 #627. DIVISIBLE Accepted 100 30 ms 328 K C++ 17 / 1 K Võ Thành Nguyễn 2022-11-01 13:59:29
#97868 #627. DIVISIBLE Accepted 100 30 ms 348 K C++ 17 / 433 B Lê Hồng Phúc 2022-11-02 7:12:49
#42121 #627. DIVISIBLE Accepted 100 31 ms 352 K C++ / 1004 B Gia Hưng 2021-07-11 5:29:38
#98012 #627. DIVISIBLE Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 (Clang) / 1 K Nguyễn Minh Quang 2022-11-02 15:33:47
#13683 #627. DIVISIBLE Accepted 100 32 ms 356 K C++ 11 / 641 B Linh Trần 2020-11-07 14:58:40
#97732 #627. DIVISIBLE Accepted 100 32 ms 424 K C++ 17 / 1 K Le huu huy 2022-11-01 12:12:24
#97872 #627. DIVISIBLE Accepted 100 35 ms 428 K C++ / 775 B lambiengquo 2022-11-02 7:42:49
#85218 #627. DIVISIBLE Accepted 100 38 ms 344 K C++ / 1 K Đỗ Việt Cường 2022-06-08 11:06:12
#39680 #627. DIVISIBLE Accepted 100 39 ms 360 K C++ 17 / 441 B Vân Phong 2021-06-24 13:58:54
#4020 #627. DIVISIBLE Accepted 100 43 ms 424 K C++ 14 / 607 B Phạm Văn Sơn Dương 2020-02-05 12:00:23


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: