Tên đăng nhập

n1phuclq

Họ và tên

Lê Quang Phúc

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-10-02 16:54:37

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500