#1454. SQRMUL - Bội chính phương

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Bài tập thầy Lê Minh Hoàng ôn Tại Hải Phòng T11/2020

Cho dãy số nguyên dương 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛 . Tìm số nguyên dương 𝑥 nhỏ nhất thỏa mãn hai điều kiện:

  • 𝑥 là số chính phương;
  • 𝑥 chia hết cho tất cả các số 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛 .

Vì giá trị của 𝑥 có thể rất lớn, bạn chỉ cần đưa ra số dư trong phép chia 𝑥 cho 1000000007\ (10^9 + 7) .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương 𝑇 ≤ 10 là số test. 𝑇 nhóm dòng tiếp theo, mỗi nhóm gồm 2 dòng chứa dữ liệu một test:
    • Dòng đầu chứa số nguyên dương 𝑛 ≤ 10^5 ;
    • Dòng sau chứa 𝑛 số nguyên dương 𝑎_1, 𝑎_2, … , 𝑎_𝑛\ (∀𝑖: 𝑎_𝑖 ≤ 10^6) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra 𝑇 dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên duy nhất là số dư trong phép chia số 𝑥 tìm được cho 1000000007\ (10^9 + 7) .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
3
1 2 3
6
1 2 3 4 5 6
Dữ liệu ra:
36
900