#2065. PALINEZ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 8 (9)

Cho xâu S có độ dài n chỉ gồm các kí tự 0 hoặc 1 . Cho m truy vấn có dạng L\ R , với mỗi truy vấn, kiểm tra xem đoạn con từ L đến R của xâu S có phải là xâu đối xứng hay không. In ra YES nếu đoạn con là xâu đối xứng và NO nếu ngược lại.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa xâu S , độ dài xâu không vượt quá 5000 ;
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên m\ (1 ≤ m ≤ 5000) ;
  • m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên L R , mô tả một truy vấn (1 ≤ L ≤ R ≤ n) .

Dữ liệu ra:

  • Với mỗi truy vấn, in ra YES nếu đoạn con là xâu đối xứng và NO nếu ngược lại.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
1001010
2
6 7
Dữ liệu ra:
NO
Dữ liệu vào:
00001
11
1 4
3 5
3 4
5 5
2 5
4 5
1 4
5 5
2 5
1 5
2 4
Dữ liệu ra:
YES
NO
YES
YES
NO
NO
YES
YES
NO
NO
YES
Dữ liệu vào:
1101111111111
5
4 8
1 9
5 9
9 13
10 13
Dữ liệu ra:
YES
NO
YES
YES
YES