Tên đăng nhập

hieu_CVA

Họ và tên

Thái Trung Hiếu

Email

hieua3xyz@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-03-24 3:30:36

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500