#192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Trên mặt phẳng tọa độ cho điểm M(u;v) và điểm N(x,y) . Tại một bước, có thể di chuyển từ điểm (a,b) bất kỳ đến một trong các điểm (a+b;b),(a;a+b),(a-b;b) hoặc (a;b-a) .

Yêu cầu: Bạn hãy trả lời t câu hỏi dạng cho biết có thể di chuyển từ điểm M đến điểm N sau một số bước di chuyển không?

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương t\ (1≤t≤1000) là số lượng câu hỏi;
  • t dòng tiếp theo, dòng thứ i là câu hỏi i 4 số nguyên dương u,v,x,y\ (1≤u,v,x,y≤10^{18}) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra trên t dòng, dòng thứ i là đáp án câu hỏi i , ghi YES nếu có thể di chuyển từ M đến N , ghi NO nếu không thể di chuyển được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
1 1 2 3
2 1 2 3
3 3 1 1
Dữ liệu ra:
YES
YES
NO
Giải thích:
  • Câu hỏi 1 : di chuyển như sau: (1,1) -> (2,1) -> (2,3) .