Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#44250 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 4 ms 212 K C++ 11 (NOI) / 6 K Durex+_+ 2021-08-16 15:50:57
#20088 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 280 K C++ / 233 B Bùi Tâm Đan 2020-12-10 3:10:09
#19642 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 324 K C++ 17 / 227 B Bùi Hải Đăng 2020-12-08 7:33:12
#19679 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 348 K C++ 17 / 267 B Nguyễn Ngọc Thủy 2020-12-08 7:40:43
#19711 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 352 K C++ 17 / 329 B Trần Trung Đức 2020-12-08 7:50:25
#19706 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 324 K C++ 17 / 306 B Lê Minh Tâm 2020-12-08 7:48:17
#19686 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 276 K C++ 17 / 246 B Đặng Thái Sơn 2020-12-08 7:42:29
#19623 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 368 K C++ 14 / 327 B Nguyễn Trần Khánh Linh 2020-12-08 7:31:15
#24022 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 352 K C++ / 291 B Pio 2020-12-22 12:34:29
#30089 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 325 B Bùi Thị Huyền Trang 2021-03-10 5:33:17
#43538 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 348 K C++ / 299 B hihihi1 2021-08-08 11:12:04
#59432 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 316 K C++ 17 / 299 B NMD 2021-11-25 8:53:13
#62747 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 348 K C++ 11 / 715 B Trương Tuấn Tú 2021-12-14 9:13:15
#66041 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 324 K C++ / 322 B Nguyen Trung Hieu 2021-12-23 4:56:09
#66007 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 5 ms 340 K C++ / 354 B BonV 2021-12-23 3:16:07
#19621 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 293 B Trùm CUỐI 2020-12-08 7:30:08
#48552 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 348 K C++ 17 / 675 B Phạm Thế Phong 2021-09-22 8:48:45
#19668 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 288 B Nguyễn Bình An 2020-12-08 7:38:15
#19666 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 322 B Nguyễn Minh Hoàng 2020-12-08 7:37:50
#19638 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 348 K C++ / 228 B Phạm Minh Hoàng 2020-12-08 7:32:44
#19631 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 280 K C++ 17 / 233 B Trần Quang Huy 2020-12-08 7:32:04
#19628 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 344 K C++ 17 / 235 B Phạm Văn Hoàng Anh Tú 2020-12-08 7:31:36
#19654 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 256 K C++ 17 / 280 B Nguyễn Huy Hùng 2020-12-08 7:36:00
#19670 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 340 K C++ 17 / 273 B Chu Minh Quân 2020-12-08 7:39:11
#19675 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 283 B Nguyễn Thị Cẩm Ly 2020-12-08 7:39:50
#19635 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 384 K C++ 17 / 326 B Hoàng Minh Sơn 2020-12-08 7:32:24
#19682 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 246 B Nguyễn Hữu Hải 2020-12-08 7:41:05
#19658 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 368 K C++ / 285 B Nguyễn Trọng Hiếu 2020-12-08 7:36:11
#19703 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 276 K C++ 17 / 274 B Đỗ Thị Phương Hậu 2020-12-08 7:46:49
#19671 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 304 B Tạ Thu Hà 2020-12-08 7:39:25
#19637 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 360 K C++ 17 / 371 B Trần Khánh Linh 2020-12-08 7:32:36
#19708 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 364 K C++ / 258 B Đoàn Công Chiến 2020-12-08 7:49:14
#23912 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 276 K C++ 11 / 335 B truongjr 2020-12-21 5:43:11
#29503 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 352 K C++ 17 / 246 B Nguyễn Tuấn Đạt 2021-03-05 15:40:01
#32459 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 384 K C++ 11 / 997 B HoangVu 2021-03-25 0:46:47
#44146 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 352 K C++ / 320 B Trần Tuấn Kiệt 2021-08-15 17:25:11
#65924 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 344 K C++ / 401 B Trần Nguyễn Nhật Quang 2021-12-22 13:52:52
#101091 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 6 ms 356 K C++ 17 / 794 B Kripperz 2022-11-13 13:47:56
#45668 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 7 ms 340 K C++ / 444 B Trần Thị Hải Yến 2021-08-27 8:44:15
#45941 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 7 ms 336 K C++ / 231 B Onii Chan 2021-08-29 9:20:36
#46104 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 7 ms 352 K C++ / 341 B Không Tên Không Tuổi 2021-08-31 9:31:56
#32455 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 8 ms 336 K C++ 14 / 355 B Thái Trung Hiếu 2021-03-25 0:43:44
#19685 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 9 ms 468 K C++ 17 / 270 B Nguyễn Ngọc Minh Phương 2020-12-08 7:42:03
#47891 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 9 ms 356 K C++ 14 / 317 B nguyen khac thu 2021-09-15 16:30:12
#65953 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 9 ms 340 K C++ / 251 B Nguyễn Trung Cao 2021-12-22 14:08:40
#32454 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 11 ms 380 K C++ 14 / 471 B Phan Quý Thịnh 2021-03-25 0:40:41
#62467 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 16 ms 352 K C++ 17 / 505 B Nguyễn Quốc Đạt 2021-12-13 3:53:03
#62508 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 18 ms 444 K C++ / 289 B camlinh 2021-12-13 8:47:10
#59264 #192. PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ Accepted 100 24 ms 416 K C++ / 470 B trần minh hoàng 2021-11-24 4:11:00


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: