Tên đăng nhập

Medrial

Họ và tên

Nguyen Trung Hieu

Email

pizzaslasherr@gmail.com

Chữ ký cá nhân

asdasdsdfgasgas

Đăng ký lúc

2021-12-19 9:54:27

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500