#196. FRACTION - Số chữ số thập phân

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Phân số \frac{1}{8} = 0,125 3 chữ số thập phân sau dấu phẩy thập phân. Phân số \frac{1}{7} = 0,142857142857142857 \cdots có vô hạn số thập phân sau dấu phẩy thập phân.

Yêu cầu: Cho n\ (1≤n≤10^9) . Hãy đếm số lượng số chữ số sau dấu phẩy thập phân của phân số \frac{1}{n} .

Dữ liệu vào:

  • Số nguyên dương n .

Dữ liệu ra:

  • Số lượng số chữ số sau dấy phẩy thập phân của phân số \frac{1}{n} . Nếu có vô hạn số thì ghi NO.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
8
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
7
Dữ liệu ra:
NO