#1082. BALANCED - Giao thông cân bằng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: ĐỀ THI LẬP ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI CỦA TỈNH DỰ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA THPT NĂM 2020 TỈNH QUẢNG NINH

Đất nước Alpha lên kế hoạch xây dựng 2 hệ thống đường cao tốc và đường tàu điện ngầm. Có tất cả n thành phố. Kế hoạch được chia thành q thời điểm. Tới mỗi thời điểm, chính phủ sẽ xây thêm một đường cao tốc hoặc một đường tàu điện ngầm giữa 2 thành phố nào đó. Khi xây dựng thêm đường mới, chính phủ rất quan tâm hệ thống 2 đường có cân bằng hay không. Hệ thống 2 đường được coi là cân bằng nếu như hai thành phố u v bất kì có thể đi đến nhau theo đường cao tốc thì u v cũng có thể đi tới nhau theo đường tàu điện ngầm và ngược lại.

Yêu cầu: Cho thông tin q thời điểm, hãy xác định tính tới thời điểm đang xét, 2 hệ thống đường cao tốc và tàu điện có cân bằng hay không.

Lưu ý: Khi xây thêm một đường cao tốc (đường tàu điện ngầm) giữa hai thành phố u v thì có thể đi từ u đến v và ngược lại bằng đường cao tốc (đường tàu điện ngầm) đó.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n,q .
  • Trong q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa 3 số nguyên dương x_i, u_i,v_i xác định thông tin xây thêm đường ở thời điểm i . Với x_i=1 tương ứng xây dựng thêm đường cao tốc giữa u_i\text{ và }v_i, x_i=2 tương ứng với việc xây thêm đường tàu điện ngầm giữa u_i\text{ và }v_i \ (1≤u_i,v_i≤n) .

Dữ liệu ra:

  • q dòng, dòng thứ i ghi Yes/No tương ứng hệ thống đường có cân bằng tại thời điểm i hay không.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 10
1 1 2
1 2 3
2 1 3
2 1 2
1 3 4
2 2 5
1 4 5
2 1 4
2 6 7
1 6 7
Dữ liệu ra:
No
No
No
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
Dữ liệu vào:
4 9
1 1 2
2 2 1
1 2 1
2 3 4
1 1 3
1 2 4
1 3 4
2 1 3
2 4 3
Dữ liệu ra:
No
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có 1≤n≤20,1≤ q≤100 ;
  • 30\% số test khác tương ứng 30\% số điểm có 100 < n, q ≤ 500 ;
  • 20\% số test khác tương ứng với 20\% số điểm có 500 < n, q ≤ 5000 ;
  • 20\% số test còn lại có 5000 < n ,q ≤ 2.10^5 .