Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 0
balanced1_samp.inp balanced1_samp.out
balanced2_samp.inp balanced2_samp.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
balanced1.inp balanced1.out
balanced2.inp balanced2.out
balanced3.inp balanced3.out
balanced4.inp balanced4.out
balanced5.inp balanced5.out
balanced6.inp balanced6.out

Subtask 3

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 30
balanced7.inp balanced7.out
balanced8.inp balanced8.out
balanced9.inp balanced9.out
balanced10.inp balanced10.out
balanced11.inp balanced11.out
balanced12.inp balanced12.out

Subtask 4

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
balanced13.inp balanced13.out
balanced14.inp balanced14.out
balanced15.inp balanced15.out
balanced16.inp balanced16.out

Subtask 5

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 20
balanced17.inp balanced17.out
balanced18.inp balanced18.out
balanced19.inp balanced19.out
balanced20.inp balanced20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
balanced1.inp 471 B
balanced1.out 297 B
balanced10.inp 3 K
balanced10.out 1 K
balanced11.inp 2 K
balanced11.out 988 B
balanced12.inp 2 K
balanced12.out 828 B
balanced13.inp 54 K
balanced13.out 17 K
balanced14.inp 47 K
balanced14.out 16 K
balanced15.inp 40 K
balanced15.out 13 K
balanced16.inp 39 K
balanced16.out 12 K
balanced17.inp 2 M
balanced17.out 516 K
balanced18.inp 2 M
balanced18.out 470 K
balanced19.inp 2 M
balanced19.out 509 K
balanced1_samp.inp 76 B
balanced1_samp.out 43 B
balanced2.inp 475 B
balanced2.out 241 B
balanced20.inp 3 M
balanced20.out 798 K
balanced2_samp.inp 68 B
balanced2_samp.out 40 B
balanced3.inp 707 B
balanced3.out 478 B
balanced4.inp 690 B
balanced4.out 375 B
balanced5.inp 662 B
balanced5.out 383 B
balanced6.inp 649 B
balanced6.out 389 B
balanced7.inp 4 K
balanced7.out 1 K
balanced8.inp 3 K
balanced8.out 1 K
balanced9.inp 4 K
balanced9.out 1 K
data.yml 385 B