Tên đăng nhập

dukksoocee

Họ và tên

Con Vịt Kutee

Chữ ký cá nhân

Kon Vịt Ngu Học Code

Đăng ký lúc

2021-04-09 6:28:23

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500