#1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy a_i được xác định bởi 4 giá trị (a_0,X,Y,M) như sau:

  • a_0 là số nguyên dương cho trước;
  • a_i=(X×a_{i-1}+Y)\text{ mod }M, ∀i≥1 .

Yêu cầu: Bạn hãy trả lời Q câu hỏi, câu hỏi i có dạng p_i yêu cầu bạn cho biết giá trị a_{p_i} .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa 5 số nguyên theo thứ tự a_0,X,Y,M,Q\ (0< M≤2×10^{6};0< a_0,X,Y< M;1≤Q≤10^3) ;
  • Q dòng tiếp theo, dòng thứ i chứ một số nguyên p_i\ (0≤p_i≤10^{10000}) .

Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra Q số trên cùng một dòng, số thứ i tương ứng với giá trị a_{p_i} .

Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi ít nhất một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
7 5 21 23 5
0
1
2
3
4
Dữ liệu ra:
7 10 2 8 15
Giải thích:
  • Dãy A = \{7; 10; 2; 8; 15;…\} .

Giới hạn:

  • 30\% số điểm tương ứng với p_i≤10^{18};M≤3000 ;
  • 20\% số điểm tiếp theo tương ứng với p_i≤10^{18};M×Q≤10^7 ;
  • 20\% số điểm tiếp theo tương ứng với p_i≤10^{18} ;
  • 30\% số điểm còn lại không có ràng buộc bổ sung.