Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#21415 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 331 ms 10604 K C++ 17 / 3 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-12-12 15:30:00
#72371 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 337 ms 10560 K C++ 17 / 3 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:43:53
#44920 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 351 ms 33732 K C++ 14 / 2 K Con Vịt Kutee 2021-08-23 3:27:27
#48829 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 366 ms 17916 K C++ 17 / 938 B anh khoa 2021-09-24 1:42:09
#60242 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 429 ms 16088 K C++ 14 / 713 B Hà Hoàng Hiệp 2021-11-30 15:21:14
#44980 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 449 ms 16000 K C++ 14 / 1 K NGuyen Duc Thien 2021-08-23 7:46:09
#60116 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 457 ms 18072 K C++ 17 / 1 K Phạm Thế Phong 2021-11-30 2:40:09
#45014 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 461 ms 16556 K C++ 17 (Clang) / 1 K Do Xuan Hoang 2021-08-23 11:13:00
#70774 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 582 ms 31736 K C++ 11 / 1 K Irelia 2022-01-26 15:05:40
#21371 #1449. QSEQ - Truy vấn trên dãy Accepted 100 829 ms 35960 K Pascal / 2 K Chùm CUỐI 2020-12-12 14:00:42


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: