Tên đăng nhập

ThienND04

Họ và tên

NGuyen Duc Thien

Email

nguyenducthien808@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2021-08-23 2:06:52

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500