Tên đăng nhập

shaiyaboii

Họ và tên

anh khoa

Email

khoavr23@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-09-29 2:04:44

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500