#806. TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XIII (TUYÊN QUANG 2017)

Đất nước VN có n thành phố, tất cả nằm dọc theo một con đường cao tốc. Trung tâm thành phố thứ i có khoảng cách đến vị trí bắt đầu con đường cao tốc là d_i\ \left(i=1,2,..,n\right) . Với những thành tích vang dội của các đoàn Olympic nước VN vừa đạt được trên đấu trường quốc tế, chính phủ muốn thành lập một trung tâm bồi dưỡng tài năng. Một vấn đề quan trọng đang được xem xét đó là lựa chọn vị trí để xây dựng trung tâm. Nếu trung tâm được đặt ở vị trí có khoảng cách tính từ vị trí bắt đầu con đường cao tốc là p thì mức độ phù hợp được tính bằng:

\sum\limits_{i = 1}^n {{{\rm{w}}_i} \times \left| {{d_i} - p} \right|}\text{ trong đó }w_i\text{ là mức độ ưu tiên của thành phố thứ }i.

Hiện tại, chính phủ đang đánh giá m đề xuất xây dựng trung tâm tại các vị trí p_1,p_2,…,p_m .

Yêu cầu: Cho các số nguyên dương d_1,d_2,..,d_n,w_1,w_2,..,w_n m đề xuất vị trí xây dựng trung tâm p_1,p_2,…,p_m , với mỗi đề xuất hãy tính mức độ phù hợp.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n,m ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương d_1,d_2,..,d_n \left(0<d_i≤10^6\right) ;
  • Dòng thứ ba chứa n số nguyên dương w_1,w_2,..,w_n \left(0<w_i≤10^3\right) ;
  • Dòng thứ k trong m dòng tiếp theo chứa một số nguyên dương p_k mô tả cho đề xuất thứ k \left(0<p_k≤10^6;k=1,2,…,m\right) .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra m dòng (mỗi dòng tương ứng với một đề xuất), dòng thứ k là giá trị phù hợp cho đề xuất thứ k .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3 2
1 2 4
1 2 1
2
3
Dữ liệu ra:
3
5
Dữ liệu vào:
4 2
1 2 3 2
1 2 4 1
4
2
Dữ liệu ra:
13
5

Ràng buộc:

  • 30\% số test ứng với 30\% số điểm của bài có n≤10;m=1;d_i≤1000 ;
  • 30\% test khác ứng với 30\% số điểm của bài có n≤10^5;m≤10 ;
  • 20\% test khác ứng với 20\% số điểm của bài có n≤10^5;m≤10^5;w_i=1 ;
  • 20\% số test còn lại ứng với 20\% số điểm của bài có n≤10^5;m≤10^5 .