#249. SPECIAL - Số đặc biệt

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một bảng số kích thước N\times N . Một ô số được gọi là đặc biệt nếu nó là giá trị lớn nhất trên đường chéo đi qua ô đó song song với đường chéo chính, đồng thời cũng là giá trị nhỏ nhất trên đường chéo đi qua ô đó song song với đường chéo phụ của bảng.

Yêu cầu: Hãy tính tổng tất cả các ô số đặc biệt.

Dữ liệu vào:

  • Dòng thứ nhất chứa số nguyên dương N (có giá trị không quá 1000 );
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số nguyên (có giá trị tuyệt đối không quá 10^9 ). Trong đó số thứ j của dòng thứ i thể hiện giá trị của ô có tọa độ (i, j) trên bảng.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là tổng giá trị của tất cả các ô số đặc biệt, hoặc ghi ra 0 nếu không có ô số nào thỏa mãn.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4
9 7 5 3
2 7 9 6
1 9 8 7
4 7 7 4
Dữ liệu ra:
18

Giải thích: các số ở các ô (1, 1), (1, 4), (2, 4) là các số đặc biệt.