#428. DPDIVI – Chia nhóm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Lớp 10 Tin có N học sinh, trong giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu chia thành K nhóm, mỗi nhóm có tối thiểu một bạn, rất nhanh chóng bạn lớp trưởng đã cho lớp chia thành K nhóm theo yêu cầu của thầy. Nhưng Tí lại nẩy sinh một câu hỏi: Có bao nhiêu cách chia thỏa yêu cầu của thầy Thể dục? (Các hoán vị của các nhóm được xem là 1 cách)

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa số nguyên T là số bộ test;
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dược N K

Dữ liệu ra:

  • Ứng với mỗi test, ghi ra trên một dòng đáp số tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
4 2
3 3
Dữ liệu ra:
7
1
Giải thích:
  • Test case \#1 : Giả sử 4 bạn là A,B,C,D cần chia thành 2 nhóm ta có các cách sau: (1): ABC, D; (2) ABD, C; (3) ACD, B; (4) BCD, A; (5) AB, CD; (6) AC, BD; (7) AD, BC ;
  • Test case \#2 : Giả sử 3 bạn là A, B, C ta chỉ có duy nhất một cách chia thành 3 nhóm là: A; B; C

Giới hạn:

  • 1 ≤ K ≤ N ≤ 25