Tên đăng nhập

lamduybao03

Họ và tên

Lâm Duy Bảo

Email

lamduybao03@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-11-01 3:11:59

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500