#603. COLOR

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Beginner Free Contest 1

Cho một dãy N ô vuông xếp kề nhau. Bạn hãy tính số cách tô màu K ô sao cho không có hai ô vuông nào được tô màu nằm cạnh nhau. Do kết quả có thể rất lớn nên bạn chỉ cần đưa ra kết quả sau khi mod nó cho 10^9 + 7 .

Dữ liệu vào:

  • Một dòng duy nhất ghi hai số nguyên N, K .

Dữ liệu ra:

  • In ra đáp án bài toán sau khi mod cho 10^9 + 7 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2

Dữ liệu ra:

6

Giới hạn:

  • N ≤ 10^9; K ≤ 5000