#5056. BITCOIN - Tiền ảo Bitcoin

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Giá đồng Bitcoin trong n ngày là p_1, p_2, \ldots, p_n . Hãy tìm chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên n\ (1\le n \le 1000) ;
  • Dòng sau chứa n số nguyên dương p_1, p_2, \ldots, p_n\ (1\le p_i\le 10^9) . Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Một số nguyên duy nhất là độ chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của đồng Bitcoin.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
2 2 1 1 3

Kết quả:

2

Giải thích:

  • Giá cao nhất là 3 , giá thấp nhất là 1 . Do đó chênh lệch là 2 .