Tên đăng nhập

caohongphuc

Họ và tên

BUILT_DIFF(CHP)

Email

caohongphuc912@gmail.com

Chữ ký cá nhân

domemibeo

Đăng ký lúc

2022-11-17 0:39:18

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500