#5020. MINARR - Chỉ số của phần tử nhỏ nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho mảng n số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n (các số được đánh chỉ số từ 1 đến n ). Tìm chỉ số của phần tử có giá trị nhỏ nhất trong mảng (nếu có nhiểu phần tử nhỏ nhất thì in ra chỉ số đầu tiên).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1 \le n \le 1000) ;
  • Dòng sau chứa mảng a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 10^9) , hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên kết quả.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
1 -5 3 -5

Kết quả:

2