#5021. SUM2ARR - Cộng hai mảng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho hai mảng n số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n b_1, b_2, \ldots, c_n . Tính và in ra mảng c_1, c_2, \ldots, c_n với c_i=a_i+b_i,\forall i .

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1 \le n \le 1000) ;
  • Dòng thứ hai chứa mảng a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 10^9) ;
  • Dòng thứ ba chứa mảng b_1, b_2, \ldots, b_n\ (|b_i| \le 10^9) , hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Kết quả:

  • Một dòng chứa mảng c_1, c_2, \ldots, c_n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

3
1 2 3
3 5 5

Kết quả:

4 7 8