#5053. SORT - Sắp xếp không giảm

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n . Hãy sắp xếp dãy trên theo thứ tự không giảm (phần tử sau không nhỏ hơn phần tử đứng trước).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1\le n\le 1000) ;
  • Dòng sau chứa n số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n\ (0\le a_i| \le 10^6) .

Kết quả:

  • Ghi ra trên một dòng dãy đã sắp xếp.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
3 2 5 1

Kết quả:

1 2 3 5