#5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho dãy số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n . Hãy sắp xếp dãy trên theo thứ tự giá trị tuyệt đối không giảm (phần tử có giá trị tuyệt đối không nhỏ hơn giá trị tuyệt đối của phần tử đứng trước).

Dữ liệu:

  • Dòng đầu chứa số nguyên dương n\ (1\le n\le 1000) ;
  • Dòng sau chứa n số nguyên a_1, a_2, \ldots, a_n\ (|a_i| \le 10^9) .

Kết quả:

  • Ghi ra trên một dòng dãy đã sắp xếp.

Ví dụ:

Dữ liệu:

4
3 -2 -5 1

Kết quả:

1 -2 3 -5