Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115778 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 22 ms 276 K C++ 11 (NOI) / 553 B Durex+_+ 2023-01-13 7:39:21
#119111 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 23 ms 472 K C++ 11 / 531 B ziwok 2023-02-10 9:06:15
#108303 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 332 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-06 9:14:08
#108293 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 552 B Trùm CUỐI 2022-12-06 9:09:26
#159332 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 31 ms 488 K C++ 14 / 394 B Nguyễn Việt Hùng 2023-11-09 6:14:32
#125969 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 32 ms 532 K C++ / 271 B Vũ Xuân Lâm 2023-03-10 14:15:49
#128603 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 32 ms 352 K C++ 17 / 334 B Cao Viết Bảo Khánh 2023-03-24 4:17:26
#108083 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 331 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 7:32:54
#108178 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 372 K C++ 14 / 427 B Lường Ngọc An 2022-12-06 8:03:07
#108206 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 317 B Bùi Quốc Huy 2022-12-06 8:14:25
#108212 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 449 B Vũ Trần Lâm 2022-12-06 8:16:26
#108199 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 665 B Ninh Anh Vũ 2022-12-06 8:12:45
#108218 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 34 ms 352 K C++ 14 / 441 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-06 8:19:03
#141550 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 34 ms 348 K C++ / 324 B Ngô Minh Hiếu 2023-07-04 2:54:22
#108298 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 35 ms 368 K C++ 14 / 288 B Vũ Minh Huyền 2022-12-06 9:11:16
#126355 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 36 ms 352 K C++ / 359 B Đặng Châu Anh 2023-03-12 15:35:27
#108092 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 / 363 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-06 7:33:57
#108101 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 357 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-06 7:36:06
#108113 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 301 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-06 7:43:21
#112717 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 38 ms 352 K C++ 14 / 375 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-22 0:46:16
#137047 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 39 ms 368 K C++ 17 / 342 B Phùng Nhật Minh 2023-05-06 14:21:56
#135133 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 39 ms 1168 K C++ / 395 B yofwyst 2023-04-24 9:56:10
#116008 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 41 ms 596 K C++ / 344 B mr_coder 2023-01-15 9:25:49
#128616 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 41 ms 316 K C++ / 304 B Nguyễn Thành Nam 2023-03-24 8:10:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: