Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#115778 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 22 ms 276 K C++ 11 (NOI) / 553 B Durex+_+ 2023-01-13 7:39:21
#119224 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 28 ms 384 K C++ 17 / 377 B Tiêu Dao 2023-12-22 10:22:01
#108303 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 30 ms 352 K C++ 17 / 332 B Nguyễn Quốc Việt 2022-12-06 9:14:08
#108293 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 31 ms 352 K C++ 17 / 552 B Trùm CUỐI 2022-12-06 9:09:26
#152191 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 774 B Phan Quốc Triệu 2024-05-26 3:34:40
#120153 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 31 ms 384 K C++ 17 / 367 B Trần Long 2023-12-25 3:55:46
#137860 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 31 ms 364 K C++ 17 / 251 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-29 8:04:43
#108083 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 388 K C++ 17 / 331 B Đặng Huyền Trân 2022-12-06 7:32:54
#108178 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 372 K C++ 14 / 427 B Lường Ngọc An 2022-12-06 8:03:07
#108206 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 317 B Bùi Quốc Huy 2022-12-06 8:14:25
#108212 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 449 B Vũ Trần Lâm 2022-12-06 8:16:26
#108199 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 352 K C++ 17 / 665 B Ninh Anh Vũ 2022-12-06 8:12:45
#133234 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 504 K C++ 17 / 394 B Nguyễn Lê Khánh Nam 2024-02-17 2:18:06
#143582 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 33 ms 384 K C++ 17 / 398 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 5:47:43
#108218 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 34 ms 352 K C++ 14 / 441 B Đồng Thị Phương Thảo 2022-12-06 8:19:03
#120155 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 34 ms 336 K C++ 17 / 462 B Đào Đức Thắng 2023-12-25 3:56:45
#122126 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 34 ms 332 K C++ 14 / 478 B Trần Bình An 2024-01-05 3:57:32
#108298 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 35 ms 368 K C++ 14 / 288 B Vũ Minh Huyền 2022-12-06 9:11:16
#120146 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 36 ms 372 K C++ 17 / 467 B i got An B 2023-12-25 3:50:51
#143988 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 36 ms 388 K C++ 17 / 376 B ANH RÉT STÁT 💻 2024-04-02 15:07:22
#108092 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 37 ms 352 K C++ 17 / 363 B Nguyễn Mạnh Dũng 2022-12-06 7:33:57
#120152 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 37 ms 376 K C++ / 446 B Phạm Đức Thiện 2023-12-25 3:55:38
#108101 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 38 ms 352 K C++ / 357 B Vũ Nguyễn Bảo Anh 2022-12-06 7:36:06
#108113 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 38 ms 384 K C++ 17 / 301 B Nguyễn Tuấn Anh 2022-12-06 7:43:21
#112717 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 38 ms 352 K C++ 14 / 375 B Đinh Trần Anh Đức 2022-12-22 0:46:16
#127104 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 39 ms 376 K C++ 17 / 467 B HocsinhConan 2024-01-23 15:25:43
#116008 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 41 ms 596 K C++ / 344 B mr_coder 2023-01-15 9:25:49
#142510 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 44 ms 420 K C++ / 417 B Huy dz 2024-03-22 11:55:30
#151356 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 387 ms 21196 K Python 3 / 100 B caohongphuc 2024-05-20 1:29:03
#133256 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 392 ms 21320 K Python 3 / 104 B Trịnh Nguyễn An Huy 2024-02-17 2:25:12
#133228 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 419 ms 21476 K Python 3 / 81 B Lê Nguyễn Thu Hà 2024-02-17 2:16:10
#151408 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 421 ms 21484 K Python 3 / 155 B Nguyen Tuan Anh 2024-05-20 1:54:04
#133281 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 431 ms 21520 K Python 3 / 81 B Hoàng Anh Dũng 2024-02-17 2:33:22
#151378 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 432 ms 21484 K Python 3 / 106 B nguyennhatlam 2024-05-20 1:34:29
#133333 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 434 ms 21476 K Python 3 / 87 B Hoàng Mạnh Kiên 2024-02-17 3:05:36
#151405 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 451 ms 21868 K Python 3 / 101 B Trần Hoàng Đạt 2024-05-20 1:48:48
#151383 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 454 ms 21848 K Python 3 / 114 B Nguyen Tan Tai 2024-05-20 1:35:56
#133286 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 459 ms 21808 K Python 3 / 119 B võ minh hoàng 2024-02-17 2:34:38
#133189 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 461 ms 21548 K Python 3 / 85 B Trần Huy Hoàng 2024-02-17 2:05:05
#133232 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 466 ms 21840 K Python 3 / 113 B Nguyen Van The Hung 2024-02-17 2:16:28
#151385 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 471 ms 21884 K Python 3 / 106 B Phan Mạnh Hùng 2024-05-20 1:36:16
#133309 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 472 ms 21868 K Python 3 / 115 B Nguyễn Khắc Nhật Hoàng 2024-02-17 2:42:59
#133206 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 476 ms 21868 K Python 3 / 127 B Tuyết Mai 2024-02-17 2:09:09
#133263 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 477 ms 21920 K Python 3 / 110 B Đinh Tiến Sơn 2024-02-17 2:27:18
#133336 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 477 ms 21836 K Python 3 / 142 B Trịnh Đặng Gia Minh 2024-02-17 3:06:29
#133251 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 478 ms 21864 K Python 3 / 137 B hoangheovn 2024-02-17 2:23:51
#151375 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 478 ms 21976 K Python 3 / 124 B Hoàng Việt Nhân 2024-05-20 1:33:49
#133325 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 480 ms 21472 K Python 3 / 157 B Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 2024-02-17 3:00:26
#133230 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 501 ms 21804 K Python 3 / 110 B Mai Nguyen 2024-02-17 2:16:20
#133339 #5054. SORTABS - Sắp xếp trị tuyệt đối Accepted 100 501 ms 21916 K Python 3 / 114 B Nguyễn Huy 2024-02-17 3:08:43


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: