Tên đăng nhập

tdgminh2007

Họ và tên

Trịnh Đặng Gia Minh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-15 2:05:41

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500