Tên đăng nhập

TaFi

Họ và tên

Nguyen Tan Tai

Email

ngtt11407@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-08-25 13:35:45

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500