Tên đăng nhập

nvt_hung

Họ và tên

Nguyen Van The Hung

Email

dungnvt2208@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-20 1:28:06

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500