Tên đăng nhập

TrongGiap

Họ và tên

GIAP

Email

paigm8official@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2022-10-11 13:26:46

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500