Tên đăng nhập

DFDFDKFJDKSLHFGLDSHGS

Họ và tên

Ngoc

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-02 2:29:42

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500