#1146. PTC - Phần tử chung

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest tháng 12/2017 Day 2 (Hiếu Hưng Yên - Second Round of Hải phòng)

Cho 𝑘 dãy số nguyên, các số trong dãy thuộc [−10^9; 10^9] . Hãy viết chương trình tìm số xuất hiện trong cả 𝑘 dãy. Nếu không có số nào xuất hiện trong cả 𝑘 dãy thì ghi ký tự x, còn nếu có nhiều số cùng xuất hiện trong 𝑘 dãy thì ghi số nhỏ nhất tìm được.

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương 𝑘\ (2 ≤ 𝑘 ≤ 10^5) ;
 • Dòng tiếp theo gồm 𝑘 số lần lượt là độ dài từng dãy;
 • 𝑘 dòng sau, mỗi dòng mô tả một dãy số, biết rằng tổng số lượng số trong 𝑘 dãy không vượt quá 5\times 10^5 số. Các số trên một dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ liệu ra:

 • Ghi số tìm được thỏa mãn điều kiện đầu bài hoặc ký tự x nếu không tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
3 4
1 2 3
4 3 2 -1 
Dữ liệu ra:
2
Dữ liệu vào:
3
5 6 7
2 1 3 4 3
4 5 -1 0 0 3
11 4 7 8 9 0 3
Dữ liệu ra:
3

Giới hạn:

 • 50\% số test tương ứng với 50\% số điểm có 𝑘 = 2