Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subtask 1

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
ptc1.in ptc1.out
ptc2.in ptc2.out
ptc3.in ptc3.out
ptc4.in ptc4.out
ptc5.in ptc5.out
ptc6.in ptc6.out
ptc7.in ptc7.out
ptc8.in ptc8.out
ptc9.in ptc9.out
ptc10.in ptc10.out

Subtask 2

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm, Tổng số điểm 50
ptc11.in ptc11.out
ptc12.in ptc12.out
ptc13.in ptc13.out
ptc14.in ptc14.out
ptc15.in ptc15.out
ptc16.in ptc16.out
ptc17.in ptc17.out
ptc18.in ptc18.out
ptc19.in ptc19.out
ptc20.in ptc20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 3 M
data.yml 216 B
ptc1.in 65 B
ptc1.out 5 B
ptc10.in 3 K
ptc10.out 8 B
ptc11.in 172 B
ptc11.out 5 B
ptc12.in 2 K
ptc12.out 4 B
ptc13.in 5 K
ptc13.out 5 B
ptc14.in 155 K
ptc14.out 5 B
ptc15.in 160 K
ptc15.out 3 B
ptc16.in 484 K
ptc16.out 7 B
ptc17.in 810 K
ptc17.out 5 B
ptc18.in 2 M
ptc18.out 5 B
ptc19.in 3 M
ptc19.out 8 B
ptc2.in 221 B
ptc2.out 5 B
ptc20.in 1 M
ptc20.out 8 B
ptc3.in 85 B
ptc3.out 5 B
ptc4.in 2 K
ptc4.out 5 B
ptc5.in 3 K
ptc5.out 5 B
ptc6.in 4 K
ptc6.out 5 B
ptc7.in 4 K
ptc7.out 5 B
ptc8.in 2 K
ptc8.out 6 B
ptc9.in 7 K
ptc9.out 8 B