Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#76223 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 479 ms 4220 K C++ 17 / 878 B hihi 2022-03-02 14:42:57
#56487 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 752 ms 11232 K C++ 17 / 911 B Phạm Thế Phong 2021-11-10 7:46:57
#84455 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 772 ms 11216 K C++ / 682 B hm123 2022-05-22 13:24:24
#122379 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1297 ms 8756 K C++ 14 / 585 B N02 2024-01-07 2:34:27
#76046 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1339 ms 8200 K C++ / 760 B Thu Tran 2022-03-01 1:52:25
#145725 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1556 ms 11296 K C++ 17 (Clang) / 525 B Lê Xuân Ngưu 2024-04-14 18:53:12
#119612 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1593 ms 20440 K C++ 17 / 584 B yofwyst 2023-12-23 4:41:34


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: