Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#119612 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1593 ms 20440 K C++ 17 / 584 B yofwyst 2023-12-23 4:41:34
#145725 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1556 ms 11296 K C++ 17 (Clang) / 525 B Lê Xuân Ngưu 2024-04-14 18:53:12
#56487 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 752 ms 11232 K C++ 17 / 911 B Phạm Thế Phong 2021-11-10 7:46:57
#84455 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 772 ms 11216 K C++ / 682 B hm123 2022-05-22 13:24:24
#122379 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1297 ms 8756 K C++ 14 / 585 B N02 2024-01-07 2:34:27
#76046 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1339 ms 8200 K C++ / 760 B Thu Tran 2022-03-01 1:52:25
#48218 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 639 ms 7676 K C++ 17 / 2 K hihi 2021-09-18 9:41:47
#150717 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1354 ms 7468 K C++ 11 / 1 K Ngoc 2024-05-17 12:57:58
#150801 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 1336 ms 7428 K C++ 11 / 1 K 🔎->🌎->🌐->💻=>🐱‍💻 2024-05-17 14:31:15
#150823 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 326 ms 2300 K C++ 17 / 673 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-05-18 0:58:23
#151638 #1146. PTC - Phần tử chung Accepted 100 337 ms 500 K C++ 17 / 1 K tranlaluot 2024-05-22 5:42:30


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: