Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1143 SEQ2015 18 54 33.33%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 21 23.81%
1146 PTC - Phần tử chung 15 20 75.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 10 20 50.00%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 0 -
1487 TYPING - Luyện gõ phím 2 20 10.00%
1488 BIENDOI - Biến đổi 12 54 22.22%
1489 TREE - Đếm cây 4 24 16.67%