Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1144 HOLES - Đào hố 7 19 36.84%
1145 DRAGON - Đảo rồng 6 22 27.27%
1146 PTC - Phần tử chung 11 25 44.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 13 40 32.50%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 10 95 10.53%
1488 BIENDOI - Biến đổi 14 62 22.58%
1489 TREE - Đếm cây 6 32 18.75%