Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1143 SEQ2015 16 46 34.78%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
1146 PTC - Phần tử chung 9 18 50.00%
1147 MONEY - Máy in tiền 7 9 77.78%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 0 2 0.00%
1487 TYPING - Luyện gõ phím 1 18 5.56%
1488 BIENDOI - Biến đổi 9 40 22.50%
1489 TREE - Đếm cây 3 23 13.04%