Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1487 TYPING - Luyện gõ phím 10 96 10.42%