Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%