#1143. SEQ2015

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Contest tháng 12/2017 Day 1 (Hiếu Hưng Yên - Second Round of Hải phòng)

Dãy số e_1,e_2,…,e_{2k}\ (k≥2) được gọi là dãy “đặc biệt” nếu thỏa mãn điều kiện: e_1+e_{2k}>e_2+e_{2k-1}>⋯>e_k+e_{k+1}

Yêu cầu: Cho dãy N số nguyên dương phân biệt A_1,A_2,…,A_N , hãy đếm số lượng dãy con của dãy đã cho là “đặc biệt”, biết rằng A_{i_1},A_{i_2},…,A_{i_k} là dãy con của dãy A nếu tồn tại dãy chỉ số i_1 < i_2 < ⋯ <i_k; (i_1,i_2,…,i_k∈[1;N]) .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N\ (4≤N≤700)
  • N dòng sau, dòng thứ i chứa số nguyên dương a_i\ (1≤a_i≤1000,a_i≠a_j∀i≠j)

Dữ liệu ra:

  • Ghi một số nguyên duy nhất là số lượng dãy con là dãy “đặc biệt” theo modulo 30103 .

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5
1
2
3
5
6
Dữ liệu ra:
2
Giải thích:
  • 2 dãy thỏa mãn là (1,2,3,5) (1,2,3,6) . Do đó kết quả bằng 2 \mod 30103 .

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng với 30\% số điểm có N≤100 .