#228. STOCK - Thị trường chứng khoán

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Bạn biết được giá cố phiếu của hãng bất động sản HT trong n ngày liên tiếp, giá mua và bán trong ngày thứ i a[i] trên một cổ phiếu. Trong một ngày bất kỳ, bạn được quyền lựa chọn một trong các phương án sau:

 • Mua 1 cổ phiếu;
 • Bán ra một số lượng cổ phiếu nào đó mà bạn có;
 • Không mua và bán gì cả.

Yêu cầu: Bạn hãy mua và bán cổ phiếu sao cho lợi nhuận là tối đa?

Dữ liệu vào:

 • Dòng đầu chứa số test t\ (1≤t≤10) . Mỗi test có dạng:
  • Dòng đầu tiên chứa số n\ (1≤n≤50000) ;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương, số thứ i là giá mua và bán cổ phiếu trong ngày i\ (1≤a_i≤100000) .

Dữ liệu ra:

 • Ghi ra một số nguyên duy nhất là lợi nhuận tối đa thu được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
3
5 3 2
3
1 2 100
4
1 3 1 2
Dữ liệu ra:
0
197
3
Giải thích:
 • Test 1 : Không mua bán gì cả;
 • Test 2 :
  • Ngày 1 mua 1 ;
  • Ngày 2 mua 1 ;
  • Ngày 3 bán 2 .
 • Test 3 :
  • Ngày 1 : Mua 1 ;
  • Ngày 2 : bán 1 ;
  • Ngày 3 : Mua 1 ;
  • Ngày 4 : bán 1 ;